Produkty
Pomidory
Warzywa
Gotowe dania
Organiczny
Usługi gastronomiczne

Privacy Policy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNIE Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH (UE) 2016/679 (“GDPR”)

 

Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych (UE) 2016/679 (“GDPR”) i włoski Dekret z mocą Ustawy 30 czerwca 2003 nr 196 (“Kodeks Dotyczący Ochrony Danych Osobowych”) mają na celu zagwarantowanie przetwarzania danych osobowych w respekcie praw, podstawowych swobód oraz godności osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i tożsamości osobistej.

Wstęp

Na tej stronie opisane zostały zasady administracji stroną internetową www.cirio1856.com (dalej zwaną też tylko “Stroną Internetową”), dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych odwiedzających ją i korzystających z usług i oferowanych opcji (dalej zwanych też “Użytkownikami”).

CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola (dalej zwana “Spółką”), jako “Administrator” danych, zgodnie z artykułami 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (“GDPR”) i regulacji przyjętych w celu dostosowania prawa, ma obowiązek dostarczenia niektórych informacji przytoczonych w niniejszej sekcji Użytkownikom, którzy jedynie odwiedzają Stronę Internetową lub korzystają z usług internetowych Przez Stronę proponowanych.

Specyfikacje o charakterze informacyjnym mogą zostać przytoczone lub wyświetlone w sekcjach Strony Internetowej przeznaczonych na indywidualne prośby, wnioski i usługi na żądanie.

Informacja dotyczy jedynie niniejszej Strony Internetowej, nie żadnych innych stron internetowych ewentualnie konsultowanych przez Użytkownika za pomocą linku dostępnego na Stronie Internetowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest sama Spółka, CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, z siedzibą statutową w 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Ul. Paolo Poggi, nr 11, Włochy, Numer Identyfikacji Podatkowej i Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw Izby Handlowej w Bolonii 02858450584, numer VAT 00708311204, numer Wykazu Gospodarczo-Administracyjnego BO-260769.

Podmiot przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane, jedynie dla danych dotyczących nawigacji, jest Spółka KINA S.r.l., z siedzibą statutową w 36100 - Vicenza (VI), Ul. Contrà Vittorio Veneto, nr 7, Numer Identyfikacji Podatkowej i Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw Izby Handlowej w Vicenza 03593280245, numer Wykazu Gospodarczo-Administracyjnego VI-337536, e-mail info@kina.it, P.E.C. kina@pec.it.

Źródło danych osobowych

W następstwie korzystania z niniejszej Strony Internetowej mogą zostać przetworzone dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. 

Oprócz wyszczególnionych poniżej informacji dotyczących danych nawigacyjnych,  dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej są dostarczane dobrowolnie, bezpośrednio od samych Użytkowników, podczas wchodzenia i nawigowania na Stronie Internetowej lub poprzez wypełnianie specyficznych formularzy elektronicznych w formie pytań, w sekcjach Strony Internetowej przeznaczonych na indywidualne prośby i/lub usługi na żądanie.

W każdym przypadku, dane osobowe gromadzone są i przetwarzane zgodnie z prawem obowiązującym w materii i z obowiązkiem poufności, przewidzianymi przez Rozporządzenie (UE) 2016/679 “GDPR”, z regulacjami przyjętymi w celu dostosowania prawa i Kodeksem o Ochronie Danych Osobowych (Włoski Dekret z Mocą Ustawy nr 196/2003).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane nawigacji

Systemy informatyczne i procedury software odpowiedzialne za funkcjonowanie Strony Internetowej pozyskują automatycznie, podczas swego normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest częścią integralną korzystania z protokołów komunikacji w Internecie.

Chodzi o informacje zebrane nie w celu sprowadzenia ich do zidentyfikowanych osób zainteresowanych, ale które ze względu na swoja naturę mogłyby, poprzez ich przetworzenie i skojarzenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, pozwolić na identyfikację Użytkowników.

W szczególności poprzez wchodzenie na Stronę Internetową Użytkownik powiadomiony zostaje o przejęciu przez systemy Spółki adresu Internet Protocol (IP),nazw domen internetowych komputerów, z których korzystają Użytkownicy, aby odwiedzać Stronę Internetową i innych danych odnoszących się do: adresów w notacji Uniform Resource Identifier (URI) dotyczących żądanych źródeł, godziny żądania, metody zastosowanej podczas wysłania żądania do serwera sieciowego Strony Internetowej, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi z serwera, kodu numerycznego określającego stan odpowiedzi wysłanej przez serwer sieciowy, ogólnej pozycji geograficznej wskazanej w adresie IP i niektórych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika, których transmisja jest związana z naturą regularnego i właściwego działania internetu oraz samej Strony Internetowej.

Dane dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika

Wysłanie nieobowiązkowe, wyraźnie potwierdzone i dobrowolne ze strony Użytkownika poczty elektronicznej na adresy wskazane na niniejszej Stronie Internetowej lub korzystanie przez Użytkownika ze części prywatnej i wypełnianie formularzy internetowych, powodują w konsekwencji gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Spółkę, koniecznych do przeprowadzenia działań przedkontraktowych i w następstwie tego zawarcia i egzekwowania umowy, odpowiedzi na zapytania i/lub dostarczenia żądanej usługi, jak również gromadzenie innych ewentualnych wprowadzonych danych osobowych.

W szczególności poprzez wchodzenie na Stronę Internetową Użytkownik powiadomiony zostaje o tym, że Spółka będzie mogła gromadzić i przetwarzać następujące dane personalne: osobowe (np.: imię, nazwisko, województwo, państwo); kontaktowe (np.: numery telefonu, adresy e-mail); firmy (np.: firma, pozycja).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Dostarczenie danych osobowych i odmowa ich dostarczenia

Dane nawigacji

Automatyczne dane nawigacji nie mogą być natychmiastowo łączone z żadnymi danymi osobistymi, lecz gromadzone są i wykorzystywane przez Spółkę w wyłącznym celu wynikającym z uzasadnionego interesu, by pozwolić Użytkownikowi na korzystanie z treści publikowanych na Stronie Internetowej, a zatem zagwarantować właściwe i zgodne z prawem funkcjonowanie i zarządzanie Stroną Internetową i oferowanymi usługami oraz chronić i gwarantować właściwe reguły dostępu do zarezerwowanych treści, a także pozyskiwać anonimowe informacje statystyczne o korzystaniu ze Strony Internetowej, o zadawanych pytaniach i oferowanych usługach.

Dane mogłyby zostać wykorzystane do udowodnienia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla Strony internetowej lub dla innych stron połączonych lub podłączonych i zostaną ewentualnie dostarczone jedynie w następstwie wniosku ze strony Organu Sądowego zgodnie z postanowieniami prawa.

Dane dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika

Dane osobowe dostarczone przez Użytkowników mogą być przetworzone w celach bezpośrednio związanych z koniecznością podjęcia działań przedkontraktowych i w konsekwencji zawarcia i egzekwowania umowy, odpowiedzi na pytania i dostarczenie usługi, wykonania zobowiązania prawnego (wykonanie zobowiązań przewidzianych przez obowiązujące prawo lub polecenia ze strony Władz lub organów nadzorczych i kontrolnych lub Sądów) lub w celu wynikającym z uzasadnionego interesu (usługi kontroli bezpieczeństwa Strony Internetowej, aby zapobiec oszustwom i przestępstwom informatycznym ze szkodą dla Spółki lub osób trzecich,w celu realizacji i ulepszenia jakości usług informatycznych Strony Internetowej). Powody te dostarczają podstawy prawnej, która uzasadnia wynikające z nich przetwarzanie danych. Dostarczenie danych koniecznych do realizacji powyższych celów reprezentuje, w zależności od przypadków, zobowiązanie prawne; w przypadku ich braku, Spółka mogłaby nie mieć możliwości podjęcia działań przedkontraktowych i w konsekwencji zawarcia i egzekwowania umowy, odpowiedzi na pytania lub dostarczenie żądanych czynności lub usług. W przypadku dostarczenia tych danych, ich przetwarzanie nie wymaga zatem zgody Użytkowników.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku ze wskazanymi celami, przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez środki zarówno nieautomatyczne, czyli korzystanie z pomocy manualnych (w formie papierowej), jak i zautomatyzowane, za pomocą przyrządów elektronicznych, informatycznych i telematycznych, zgodnie z logiką organizacji i przetwarzania bezpośrednio związaną z samymi celami, i jakkolwiek poprzez odpowiednie środki gwarantujące bezpieczeństwo, integralność fizyczną i poufność tychże danych, jak również chroniące przed utrata danych, użyciem niezgodnym z prawem lub niewłaściwym oraz niedozwolonym dostępem.

Według cytowanego prawa, przetwarzanie danych w całości oparte będzie na zasadach poprawności, legalności, przejrzystości i ochrony poufności oraz praw Użytkowników.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie dokonywane jest bezpośrednio przez struktury Spółki, w siedzibie firmy i przez Podmiot Przetwarzający Dane w siedzibie i centrach przetwarzania danych, gdzie mieszczą się serwery hostingu (Francja), wyłącznie przez personel predysponowany i specjalnie wyszkolony, upoważniony do przeprowadzania takich czynności, nieustannie identyfikowany, właściwie poinstruowany i poinformowany o ograniczeniach ustanowionych przez obowiązujące prawo, w siedzibie Spółki i/lub w pojedynczych działach operacyjnych Spółki i/lub Podmiotu Przetwarzającego Dane, z wykorzystaniem środków bezpieczeństwa najbardziej właściwych do tego celu.

Komunikowanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników, przechowywane przez Spółkę, będą mogły zostać przekazane, we Włoszech i na terenie Unii Europejskiej, w celu wykonania zobowiązań przewidzianych przez obowiązujące prawo lub przez umowę i/lub w kontekście wykonywania próśb, odpowiedzi na pytania lub wymaganych usług, następującym podmiotom lub kategorii podmiotów: dostawca internetu, spółka hostingowa, dystrybutorzy produktów Spółki.

Dane osobowe Użytkowników, przechowywane przez Spółkę, będą również mogły zostać przekazane, na terenie Włoch, podmiotom operującym w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych, informatycznych i telematycznych.

Dane osobowe Użytkowników, przechowywane przez Spółkę, będą również mogły zostać przekazane, na terenie Włoch, prawomocnym Władzom państwowym lub innym podmiotom zewnętrznym wówczas, gdy o ich przekazanie został wystawiony wniosek lub jest przewidziane przez obowiązujące prawo lub rozporządzenie.

Z danymi osobowymi Użytkowników, przechowywanymi przez Spółkę, mogą zapoznać się następujące osoby wyznaczone do przetwarzania danych: pracownicy Spółki, w szczególności dział handlowy / marketingu i komunikacji zagranicznej Spółki.

Ujawnienie danych osobowych i Transmisja danych osobowych do innych krajów

Nie jest przewidziana transmisja danych osobowych Użytkowników.

Spółka informuje, że dane osobowe będą mogły zostać transmitowane w celu zakończenia lub wykonania umowy lub w celu podjęcia kroków przedkontraktowych, również do innych krajów, także do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (tzw. Kraje Trzecie) uznane przez Komisje Europejska za posiadające adekwatny poziom ochrony danych osobowych lub, w przeciwnym razie, jedynie gdy zostanie zagwarantowany umową przez podmioty mające siedzibę w Kraju Trzecim poziom ochrony danych osobowych adekwatny do obowiązującego na terenie Unii Europejskiej (np. poprzez podpisanie klauzuli do umowy standardowej przewidzianej przez Komisje Europejska), i żeby zawsze zagwarantowane było egzekwowanie praw Zainteresowanych Stron.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane nawigacji

Wyłączając ewentualność korzystania z danych przez Władze Sądowe w celu weryfikacji odpowiedzialności w przypadku przestępstw informatycznych ze szkodą dla Strony Internetowej lub innych stron połączonych lub podłączonych dane nawigacji eliminowane są natychmiast po ich analizie statystycznej i, w każdym przypadku, przechowywane są nie dłużej niż 2 (dwa) lata.

Dane dostarczane dobrowolnie przez Użytkownika

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres czasu konieczny do osiągnięcia celów, o których powyżej. Spółka przechowuje zatem dane osobowe przez cały czas trwania umowy, aby odpowiadać na wymagania, przeprowadzić wymagane działania lub dostarczyć usługę, aby wykonać ewentualne zobowiązania dotyczące lub wynikające z samych danych, respektować nakazy prawne i aktualne rozporządzenia, jak również dla celów obrony własnej i osób trzecich i do momentu upłynięcia okresu czasu przewidzianego przez obowiązujące prawo, licząc od daty zakończenia umowy o działaniu i/lub usługach.

Po upływie czasu przewidywanego dla przechowywania danych, dane osobowe Użytkowników zostaną wyeliminowane lub przechowane w formie nie pozwalającej na identyfikację osoby której dane dotyczą  (np. nieodwracalna anonimizacja), pod warunkiem, że nie zachodzi konieczność dalszego ich przetwarzania dla jednego z następujących celów: i) rozwiązanie przedprocesowe i/lub procesowe rozpoczęte przed upływem okresu przechowywania danych; ii) w celu kontynuacji dochodzenia/inspekcji przez organy kontroli wewnętrznej i/lub władze zewnętrzne, rozpoczętych przed upływem okresu przechowywania danych; iii) aby odpowiedzieć na wnioski ze strony Władzy Sądowniczej, które wpłynęły/zostały odebrane przez Spółkę przed przed upływem okresu przechowywania danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Artykuł 13, paragraf 2, punkty (b) i (d), jak również artykuły od 15 do 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679 “GDPR” powierzają Użytkownikowi, którego dane dotyczą, wykonywanie następujących specyficznych praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do zebranych danych osobowych dotyczących Użytkownika i do uzyskania ich kopii (artykuł 15);
  2. uzyskanie sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących go (artykuł 16);
  3. prawo do usunięcia dotyczących go danych osobowych (artykuł 17);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych (artykuł 18);
  5. uzyskanie danych osobowych dotyczących go w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu wykonywania praw dotyczących możliwości przenoszenia (artykuł 20);
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (artykuł 21);

Wówczas gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania jej w każdej chwili.

Sposób wykonywania praw

Użytkownicy mogą dochodzić praw, o których w poprzednim punkcie, zwracając się do Spółki KINA S.r.l., z siedzibą statutową w 36100 - Vicenza (VI), Ul. Contrà Vittorio Veneto, nr 7, Numer Identyfikacji Podatkowej i Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw Izby Handlowej w Vicenza 03593280245, numer Wykazu Gospodarczo-Administracyjnego VI-337536, tel. +39 333 6386163, e-mail info@kina.it, P.E.C. kina@pec.it.

Skarga i skierowanie sprawy do Skarga i skierowanie sprawy do Inspektora Ochrony Danych

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma zawsze i bez względu na okoliczności prawo do wniesienia skargi do Skarga i skierowanie sprawy do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jak również procedury, można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it), albo alternatywnie odwołania się przed Sadem.

Wersje polityki prywatności

Niniejszy dokument stanowi "Politykę Prywatności" Strony Internetowej Cirio 1856 i zostanie zaktualizowany i/lub zmodyfikowany (jakkolwiek zostaną udostępnione, jeżeli to konieczne, rożne wersje tego dokumentu).

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-29

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits